Salmone

Mascarpone Base, Mozzarella, Smoked Salmon and Rocket (No Tomato)