Avocado Tri Colori

Smashed Avocado on Sourdough Toast topped with Mozzarella, Cherry Tomato, Rocket and Olive Oil